Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(3)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Anna Bujak
tel. (63) 279 50 03 wew. 40, 41, 42

Cele i zadania ośrodka

Działania ośrodka mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadającym  godności człowieka oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek jest realizatorem zadań pomocy społecznej w gminie i świadczeń rodzinnych.

Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując w szczególności z: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, szkołami, kościołami i związkami wyznaniowymi.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej

a) świadczenia pieniężne:
zasiłek stały
zasiłek okresowy
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
pomoc dla rodzin zastępczych
inne, określone ustawą o pomocy społecznej

b) świadczenia niepieniężne:
praca socjalna
bilet kredytowany
składki na ubezpieczenie zdrowotne
składki na ubezpieczenie społeczne
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
sprawienie pogrzebu
schronienie
posiłek
niezbędne ubranie
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

2. Praca socjalna, świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
3. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia społeczne.
4. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
5. Realizacja nowych form i programów pomocy i samopomocy społecznej.
6. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.
                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając