Drukuj

Wniosek do programu Innowacyjna Gospodarka

(0)
 
W listopadzie br. Gmina Władysławów przygotowała wniosek  aplikacyjny w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.Projekt przewidywał zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności.Ponadto zaplanowane było zapewnienie dostępu do internetu dla pięćdziesięciu gospodarstw domowych wraz z zakupem sprzętu komputerowego oprogramowania
oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń. Budżet projektu opiewał na kwotę 700.000zł z czego 25% musiałaby być wkładem własnym gminy.Gotowy wniosek aplikacyjny przedstawiono radnym gminy i zwrócono się z prośbą o dokonanie stosownych zmian w budżecie gminy,tak aby zabezpieczyć środki na realizację projektu. Po burzliwej dyskusji decyzją radnych gminy zaniechano aplikowania o środki na ten cel, z powodu braku środków finansowych.
                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając